Voorwaarden

VERKOOP- VERHUUR EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Ronald Wagner Tentoonstellingsbouw, gevestigd te Amersfoort, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort op 16 oktober 1992 onder K.v.K. Nr. 33152576 0000

De navolgende voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op elke verkoop, verhuur, levering en/of verrichting van diensten ten behoeve van cliënten.
Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

ALGEMEEN

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder tentoonstellingsverzorger:
ieder die diensten verricht onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden.
De werking van deze algemene voorwaarden heeft betrekking zowel op de offerte van de tentoonstellingsverzorger en de al dan niet acceptatie daarvan door de opdrachtgever als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

OFFERTE, PRIJSAANPASSING

Artikel 2.

1. Offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte de tentoonstellingsverzorger heeft bereikt.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra de tentoonstellingsverzorger aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Offertes geschieden schriftelijk.
5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3.

Van de offerte van de tentoonstellingsverzorger maakt deel uit een beschrijving volgens hetwelk de tentoonstellingsverzorger verplicht is het werk uit te voeren en op te leveren.

Artikel 4.

De tentoonstellingsverzorger is gerechtigd, hetzij een evenredige prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst te annuleren ingeval van oorlog en/of indien na de datum van het tot stand komen van een overeenkomst overheidslasten, sociale lasten, belastingen en heffingen een verhoging ondergaan of nieuwe ontstaan, alsmede bij wijziging van de valutaverhouding, prijsstijgingen van materialen en andere door externe omstandigheden veroorzaakte verhogende factoren, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de opdrachtbevestiging te voorziene omstandigheden.

KOSTEN, VERGOEDINGEN

Artikel 5.

1. Indien geen overeenkomsten tot stand komen tussen de tentoonstellingsverzorger en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan de tentoonstellingsverzorger.
2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt zijn de in lid 1 bedoelde kosten inbegrepen in de overeengekomen prijs.
3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, is hij daarvoor aan de tentoonstellingsverzorger een in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.

INSPECTIE

Artikel 6.

1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór de opening van de tentoonstelling of het evenement te inspecteren op de goede conditie ervan.
2. Reclames dienen bij het inspecteren, onverwijld aan de tentoonstellingsverzorger te worden gemeld. Daarin wordt zo spoedig mogelijk door de tentoonstellingsverzorger voorzien, waarna wederom inspectie plaatsvindt met overeenkomstige toepassing van lid 1.
3. Ingeval niet tijdig inspectie plaats vindt of bij afwezigheid van Reclames na tijdige inspectie, heeft de tentoonstellingsverzorger voldaan aan zijn verplichting tot oplevering.

OPLEVERING, EIGENDOM

Artikel 7.

1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen. De opdrachtgever is verplicht het werk, voor zover dit niet zijn eigendom is, aan de tentoonstellingsverzorger af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de tentoonstelling of het evenement doch ten hoogste 12 uur daarna.
2. De tentoonstellingsverzorger is verplicht af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.
3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van de tentoonstellingsverzorger, evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., een en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.
4. Blijkt uit de offerte dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5 bepaalde.
5. Ingeval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt de tentoonstellingsverzorger zich dit eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst, of enige eerdere overeenkomsten, verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval het eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling. Zolang het eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan is deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen.

RISICO

Artikel 8.

1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever tot het moment van aflevering door deze aan de tentoonstellingsverzorger.
2. De opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van de tentoonstellingsverzorger ten spoedigste aan de tentoonstellingsverzorger te berichten en is gehouden de schade aan die goederen ontstaan, volledig te vergoeden,ongeacht de oorzaak daarvan.
3. De schadevergoeding bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde, onverminderde verdere aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor schade, opkomend aan de zijde van de tentoonstellingsverzorger wegens het niet, niettijdig of niet behoorlijk afleveren van het werk.

Artikel 9.

1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de opdrachtgever bij de tentoonstellingsverzorger of op de plaats van het werk ter beschikking van de tentoonstellingsverzorger gesteld te worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van de tentoonstellingsverzorger en voortvloeiend uit het niet, niettijdig of nietbehoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van de tentoonstellingsverzorger stellen van de in lid 1 bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niettijdig of nietbehoorlijk nakomen.
3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de goederen van de opdrachtgever welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door de tentoonstellingsverzorger slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
Daarbij wordt tevens bepaald ten laste van welke partij de kosten van dit vervoer komen.
4. Tijdens het vervoer als in lid 3 bedoeld alsmede tijdens het laden, het lossen en het verblijf in de tentoonstellingsruimte is het risico van die goederen geheel voor de opdrachtgever. De tentoonstellingsverzorger is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van de tentoonstellingsverzorger.
5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door de tentoonstellingsverzorger tegelijk met goederen van deze laatste worden vervoerd, is de opdrachtgever, aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan goederen, transportmiddelen of personen in dienst van de tentoonstellingsverzorger ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de goederen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever vrijwaart bovendien de tentoonstellingsverzorger voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolgde van zo’n gebrek.
6. De kosten van in en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1 bedoelde goederen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10.

De tentoonstellingsverzorger is niet aansprakelijk voor schade bij de opdracht gever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niettijdig of nietbehoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geving van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, hetzij ten gevolge van enige andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van de tentoonstellingsverzorger.

OVERMACHT

Artikel 11.

1. De tussen partijen overeengekomen opleveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de tentoonstellingsverzorger door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van de tentoonstellingsverzorger is sprake, indien deze na tot stand komen van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en als gevolg van tekortkoming en de nakoming van zijn verbintenis door de organisator van de tentoonstelling of het evenement of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit; alles zowel in het bedrijf van de tentoonstellingsverzorger als bij derden, van wie de tentoonstellingsverzorger de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de tentoonstellingsverzorger ontstaan.
3. Indien door overmacht de oplevering meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als de tentoonstellingsverzorger bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de tentoonstellingsverzorger slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

BETALING

Artikel 12.

1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden binnen dertig dagen na factuur datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks laat onverlet de bevoegdheid van de tentoonstellingsverzorger om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te vorderen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen dertig dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.
2. Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens lid 1 is verschuldigd dient te geschieden binnen tien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht.
3. Indien de betalingen bedoeld is leden 1 en 2 niet binnen de betalingstermijnen
hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 1.5% rente per maand verschuldigd aan de tentoonstellingsverzorger, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

ONTBINDING

Artikel 13.

1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdracht gever instaat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aan vraagt, of door beslaglegging, onder
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de tentoonstellingsverzorger geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

INVORDERINGSKOSTEN, ONDERPAND

Artikel 14.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, noodzakelijk ter invordering, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15.

Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van de tentoonstellingsverzorger verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zij of die daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 16.

Op alle door de tentoonstellingsverzorger af te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ter zake van alle tussen partijen gerezen geschillen is uitsluitend op rechtbank te Amsterdam bevoegd.